Redirecting to ../../../nalgebra/base/trait.Scalar.html...